Deklaracja dostępności serwisu zacisze.olkusz.pl

Kierownictwo Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego „Zacisze” zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zacisze.olkusz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego „Zacisze”

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot realizujący zadania finansowane ze środków publicznych.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Justyna Stanek adres poczty elektronicznej zpo@zacisze.olkusz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Zacisze”, Zimnodół 51, 32-300 Olkusz
Do budynku prowadzą 3 wejścia A, B i C. Do wejść A, B i C prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A i B znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części biurowej budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do klatki schodowej. Przed budynkiem znajduje się parking, a plac przed wejściem A pełni rolę podjazdu dla karetek.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.