Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  • Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z procedurą udostępniania dokumentacji medycznej.
  • Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek (pismo) uprawnionej osoby lub podmiotu. W przypadku osobistego zgłoszenia się osoby uprawnionej, udostępnienie następuje po wypełnieniu i złożeniu wniosku w biurze Zakładu – wniosek do pobrania

Zasady odpłatności

Przekazanie dokumentów jest bezpłatne w przypadku, gdy robi się to po raz pierwszy. Za każde kolejne udostępnienie dokumentacji przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku* podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

*Kopia to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). Wyciąg to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej. Z kolei odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zakład pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia;
  • jedną stronę kopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
  • kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Cennik obowiązujący od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.:

  • opłata za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - 0,49 zł
  • opłata za jedną stronę wyciągu lub wydruku dokumentacji medycznej - 14,01 zł
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 2,80 zł