KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM “ZACISZE” PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE EWA STANEK, BOŻENA MITKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 201 6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych  osobowych  wskazanych  w  dokumentach   rekrutacyjnych,   w tym   w  szczególności w CV oraz liście motywacyjnym jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy “Zacisze” Pielęgniarki i Położne Ewa Stanek, Bożeba Mitka Spółka z o.o., Zimnodół 51, 32-300 Olkusz, KRS: 0000933213.
  2. Z inspektorem danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: zacisze@wp.pl .
  3. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu  rekrutacyjnego,  na podstawie  6  ust.  1  lit  a),  lit  b)  RODO.  Podanie  danych w zakresie określonym w art. 221ustawy z dnia 26 czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy jest dobrowolne, ale konieczne  do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pana/Pani wyraźnej zgody.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią wyraźnej i dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożył/a Pan/Pani
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,  jak również prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym  momencie oraz prawo do wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej  zgody  przed  jej cofnięciem.  Uprawnienia  realizowane mogą być w dowolnej
  6. Dane podane przez Pana/Panią będą udostępniane podmiotom trzecim tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia Administratora Danych Osobowych.
  7. Odbiorcami danych  będą tylko instytucje  upoważnione  z mocy
  8. Dane udostępnione przez Pana/Panią  nie  będą podlegały
  9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.