KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO “ZACISZE” PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE EWA STANEK, BOŻENA MITKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy “Zacisze” Pielęgniarki i Położne Ewa Stanek, Bożeba Mitka Spółka z o.o., Zimnodół 51, 32-300 Olkusz, KRS: 0000933213.
 2. Z inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod.zacisze@wp.pl .
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) i lit i) RODO w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej, wykonania diagnozy medycznej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki
 4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od  końca roku kalendarzowego, w którym  dokonano ostat niego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciala lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. dokumentacji medycznej zawieriającej dane niezbędne do monitorowania  losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu ;
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 1O lat, licząc  od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat,  licząc   od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  udzielono  świadczenia  zdrowotnego  będącego przedmiotem skie rowania lub zlecenia lekarza,
   • 2 lat, licząc  od  końca roku kalendarzowego , w którym wystawiono  skierowanie -  w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (z zastrzezeniem 17 ust. 3 lit. c RODO) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Odbio rcami danych będą tylko instytucje/organy/podmioty upoważnione z mocy
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wskazanym w przepisachin. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
  9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały
  10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.