ZLECENIOBIORCÓW W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM “ZACISZE” PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE EWA STANEK, BOŻENA MITKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji i umowie cywilnoprawnej jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy “Zacisze” Pielęgniarki i Położne Ewa Stanek, Bożena Mitka Spółka z o.o., Zimnodół 51, 32-300 Olkusz, KRS: 0000933213.
  2. Z inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną pod adresem zacisze@wp.pl .
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych zawarciem umowy cywilnoprawnej.
  4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez 10 lat licząc od dnia zakończenia obowiązków zawartych w umowie.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. c RODO) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.
  9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.